top of page

Vedtekter for Vestre Aker Strykeorkester

 

Vedtekter som fastsatt på årsmøte 27. februar 2023.

1. Navn, stiftelsesdato og tilslutning

Vestre Aker Strykeorkester som ble stiftet i 1964 som Slemdal skoles strykeorkester, og byttet navn til Vestre Aker Strykeorkester i 1999, er tilsluttet De Unges Orkesterforbund.

2. Formål og oppgaver

Vestre Aker Strykeorkester bestående av Vestre Aker Strykeorkester (Storestryk), Vestre Aker Gresshopper, Vestre Aker Lillestryk, Vestre Aker Kammerkameratene og Vestre Aker Kammerorkester (samlet betegnet orkestergruppen) har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk blant barn og unge ved å:

 • bidra til å utvikle varige, positive fritidsaktiviteter.

 • gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse.

 • samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l.

 • organisere samspill i både aspirantgrupper, orkester og kammergrupper.

3. Medlemskap

Orkesteret er primært rettet mot barn og unge. Alle som ønsker medlemskap i orkestergruppen kan bli medlem, forutsatt at de ønsker å spille på et strykeinstrument og nødvendig opplæring kan skaffes. Orkestergruppen vil være behjelpelig med dette. 

Søknad om medlemskap:

 • alle inn- og ut-meldinger skal skje skriftlig og sendes styret.

 • utmelding skal skje innen 1. juni, sekundært 1. desember. Utmelding etter fristen medfører fakturering av kontingent. Unntak er flytting, sykdom og lignende.

 • søknaden skal være undertegnet av foresatt når søkeren ikke har fylt 18 år

 •  påbegynt semester betales fullt ut.

Enkeltmedlemmers rettigheter og plikter:

 • Alle medlemmer plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for De Unges Orkesterforbund på forbunds-, krets- og lokalplan.

 • Alle medlemmer plikter å betale kontingent, som fastsatt av årsmøtet, i rett tid. Orkesteret ved styret har mulighet til å gi tilpassede økonomiske ordninger ved behov.

 • Spillende medlemmer plikter å møte til rett tid til øvelser, konserter og andre arrangementer i orkesterets regi.

 • Medlemmene plikter å holde instrumenter og noter som er utlånt fra orkesteret i skikkelig stand.

 • Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og medlemsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter

 • Dersom medlemmet er under 15 år representeres det av en foresatt på årsmøtet. Medlemmer over 15 år kan representeres av en foresatt.

 • Styret skal legge til rette for at alle medlemmer kan øve innflytelse og bidra til driften

Samarbeid mellom orkestrene i orkestergruppen:

 • Medlemssøknader skjer til orkestergruppen samlet. Nye medlemmer blir fordelt på de enkelte orkestrene av styre/orkesterledelse

 • Medlemmer kan flyttes mellom enkeltorkestrene etter vurdering av orkesterledelse i samråd med individuell lærer.

 

4. Årsmøtet

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av februar. Alle medlemmer og foresatte har møterett og minst en foresatt har møteplikt.

 

Kunngjøring og frister for årsmøtet:

 • Kunngjøring av tid og sted for årsmøtet sendes medlemmene skriftlig senest 4 uker før møtet.

 • Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet styret senest 2 uker før møtet.

 • Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Konstituering. 

 • Styreleder åpner møtet, herunder godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

 •  Valg av møteleder

 •  Registrering av de fremmøtte.

 •  Valg av referent.

 •  Valg av to protokollunderskrivere

 

Saksliste. 

 • Konstituering.

 • Styrets årsberetning

 • Revidert regnskap for siste kalenderår.

 • Kontingent

 • Budsjettforslag

 • Innkomne saker, og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.

 • Valg i h.t. pkt. 5.

 

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

 

Stemmerett på årsmøtet har:

 • Alle spillende medlemmer. Medlemmer under 15 år representeres ved foresatt.

 • En foresatt kan representere flere medlemmer

 

Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom:

 • 1/3 av medlemmene krever det.

 • styret fatter vedtak om det.

5. Valg

På årsmøtet velges:

 • Styre på minst 5 medlemmer, felles for alle orkestrene i orkestergruppen, med styreleder som velges separat, og styremedlemmer. 

 • Styret gis fullmakt til å supplere seg selv ved behov underveis i året.

 • Revisor for inneværende regnskapsår

Styret konstituerer seg selv, og fordeler roller internt.

Hver av orkestergruppene bør være representert i det felles styret.

Styrets plikter:

Styret skal jobbe for å opprettholde god drift av orkesteret i samarbeid med medlemmer, dirigent/instruktører og evt. andre samarbeidspartnere.

1. Utad, krets- og lands-forbund:

 • påse at UNOF ́ s organer får de informasjoner de skal ha. 

 

2. Innad i orkesteret:

 • planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.

 • sørge for arbeidsavtaler med dirigent og eventuelle instruktører.

 • fordele arbeidsoppgaver.

 • holde faste møter.

 • sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokale.

 • føre vedtaksprotokoll fra styremøtene.

 • informere dirigent/orkesterledere om styremøtene. Begge disse har uttalerett, men ikke stemmerett.

6. Signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem kan signere på vegne av orkesteret.

7. Ekskludering og suspensjon 

Styret i orkesteret slutter seg til UNOF sine etiske retningslinjer. 

 

Styret kan ekskludere eller suspendere  medlem, styremedlem, foresatt og andre tilknyttede som ikke er arbeidstakere. 

Eksklusjon eller suspensjon kan ankes til årsmøtet som avgjør saken med simpelt flertall.

8. Utmelding av de Unges Orkesterforbund

Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemming. Resultatet av avstemmingen skal legges frem på påfølgende ordinære årsmøte som igjen fatter endelig vedtak.

9. Oppløsning/ nedleggelse av orkesteret.

Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet.

Til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

bottom of page