top of page

Vedtekter for Vestre Aker Strykeorkester

Sist revidert 19.august 2019

1. Formål og oppgaver

Vestre Aker Strykeorkester, i samarbeid med Vestre Aker Gresshopper, Vestre Aker Lillestryk, Vestre Aker Kammerkameratene og Vestre Aker Kammerorkester  (samlet betegnet orkestergruppen) har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk blant barn og unge ved å:

● bidra til å utvikle varige, positive fritidsaktiviteter.

● gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse.

● samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l.

● organisere såvel aspirantgrupper som samspillgrupper og kammergrupper.

2. Medlemskap

Orkesteret er primært rettet mot barn og unge. Alle som ønsker medlemskap i orkestergruppen kan bli medlem, forutsatt at de ønsker å spille på et strykeinstrument og nødvendig opplæring kan skaffes Orkestergruppen vil være behjelpelig med dette.

Søknad om medlemskap:

● alle inn- og ut-meldinger skal skje skriftlig og sendes styret.

● utmelding skal skje innen 1. juni, sekundært 1. desember. Utmelding etter fristen medfører fakturering av kontingent. Unntak er flytting, sykdom og lignende.

● søknaden skal være undertegnet av foresatt når søkeren ikke har fylt 18 år.

● påbegynt semester betales fullt ut.

Enkeltmedlemmers rettigheter og plikter:

● alle medlemmer plikter å betale kontingent, som fastsatt av årsmøtet, i rett tid.

● spillende medlemmer plikter å møte til rett tid til de øvelser, arrangementer o.l. som orkesteret fastsetter/deltar i.

● medlemmene plikter å holde instrumenter og noter som er utlånt fra orkesteret i skikkelig stand.

Samarbeid mellom orkestrene i orkestergruppen:

● Medlemssøknader skjer til orkestergruppen samlet. Nye medlemmer blir fordelt på de enkelte orkestrene av styre/orkesterledelse

● Medlemmer kan flyttes mellom enkeltorkestrene etter vurdering av orkesterledelse i samråd med individuell lærer.

3. Årsmøtet

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av februar. Alle medlemmer og foresatte har møterett og minst en foresatt har møteplikt.

Innkalling:

● innkalling til årsmøtet kunngjøres for medlemmer med minst 4 ukers varsel.

● saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet styret senest 2 uker før møtet.

● saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Konstituering. Årsmøtet konstitueres slik:

● styret velger møtedirigent.

● valg av referent.

● registrering av de fremmøtte.

● godkjenning av saksliste og forretningsorden.

Saksliste. Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

● konstituering.

● styrets årsmelding.

● revidert regnskap for siste kalenderår.

● arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag.

● innkomne saker, og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.

● valg i h.t. pkt. 5.

Stemmerett har:

● alle spillende medlemmer som er fylt 12 år innen årsmøtet.

● alle foresatte.

Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom:

● 1/3 av medlemmene krever det.

● styret fatter vedtak om det.

 

4.Valg

På årsmøtet velges:

 • Styre på minst 5 medlemmer, felles for alle orkestrene i orkestergruppen. Styret gis fullmakt til å supplere seg selv ved behov underveis i året.

 • Revisor for inneværende regnskapsår

Styret konstituerer seg selv, og fordeler roller internt.

Ett styremedlem og ett varamedlem kan velges blant de spillende medlemmene.

Hver av orkestergruppene bør være representert i det felles styret.

 

Styrets plikter:

1. Utad, krets- og lands-forbund:

 • påse at UNOF ́ s organer får de informasjoner de skal ha.

2. Innad i orkesteret:

 • planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.

 • sørge for arbeidsavtaler med dirigent og eventuelle instruktører.

 • fordele arbeidsoppgaver.

 • holde faste møter.

 • sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokale.

 • føre vedtaksprotokoll fra styremøtene.

 • informere dirigent/orkesterledere om styremøtene. Begge disse har uttalerett, men ikke stemmerett.
   

5. Signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem kan signere på vegne av orkesteret.

 

6. Oppløsning/ nedleggelse av orkesteret.

Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer minst 1 uke før årsmøtet.

● til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall.

● ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

 

bottom of page